Postupak legalizacije objekta u par koraka

1. U prvom koraku treba odrediti kategoriju objekta koji se legalizira i što se legalizira (cijeli ili dio objekta) te ovisno o kat­e­goriji objekta (zgrade), potrebno je kontaktirati ovlaštene urede pojedinih struka koji su potrebni da bi se izradila potrebna tehnička dokumentacija (ili jedan ured koji je u mogučnosti pokriti svu potrebnu dokumentaciju npr. Herman Projekt d.o.o.). Prema ukup­noj brutto površini kat­e­gorije su: zgrada preko 400 m2, zgrada ispod 400 m2, zgrada ispod 100 m2, pomoćna zgrada. Da bi se točno odredila kategorija objekta legalizacije potrebno je barem min­i­malno biti upoz­nat sa odred­bama Zakona.

2. U drugom koraku slijedi izlazak na teren, izmjera objekta legalizacije i po potrebi i legalnih dijelova zgrade, te izrada tehničke dokumentacije, prikupljanje izjava, itd. ovisno o kategoriji objekta.

3. U trećem koraku predaje se zaht­jev za izda­vanje Rješenja o izve­de­nom stanju u Odjel za gra­diteljstvo lokalne ili region­alne samouprave. Pri­likom predaje zaht­jeva za izda­vanje Rješenja o izve­de­nom stanju, osim što je potrebno priložiti  tehničku doku­mentaciju, plaća se i upravna pris­to­jba (70kn).

4. U četvrtom koraku referent u Odjelu za gra­diteljstvo lokalne ili region­alne samouprave. Pregledava predanu dokumentaciju i utvrđuje dali objekta zadovoljava uvjete za legalizaciju po Zakonu. Pri­likom predaje zaht­jeva za izda­vanje Rješenja o izve­de­nom stanju, osim što je potrebno priložiti  tehničku doku­mentaciju, plaća se i upravna pris­to­jba (70kn).

Važno!

Rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti za nezakonito izgrađenu zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnošenja zahtjeva za donošenje tog rješenja povodom tužbe za zaštitu vlasništva ili drugog stvarnog prava u vezi s tom zgradom ili zemljištem na kojemu je izgrađena, ako to stranka istakne i dokaže prije donošenja rješenja. Postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju za zgradu prekida se do okončanja sudskog spora.

5. U petom koraku referent u Odjelu za gra­diteljstvo lokalne ili region­alne samouprave. Šalje iskaz površina nezakonito izgrađene zgrade lokalnoj ili regionalnoj samoupravi na izračun (potvrdu) naknade za zadržavanje zgrade u prostoru.

  • Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12) – propisuje Vlada RH posebnim propisom, a visina naknade ovisi o veličini, lokaciji (položaju u prostoru) i namjeni zgrade, te načinu plaćanja naknade i drugim kriterijima.

Informativno iznos naknade možete izračunati ovdje.

6. U šetom koraku nakon potvrde o uplati naknade za zadržavanje zgrade uprostoru (barem prve rate) referent u Odjelu za gra­diteljstvo lokalne ili region­alne samouprave, izdaje Riješenje o izvedenom stanju. Te po izvršnosti riješenja šalje Iskaz površina i obračun volumena na naplatu komunalnog i vodnog doprinosa.

  • Komunalni doprinos – ovisi o jedinici lokalne samouprave koja je prema posebnom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11) i Propisu donijela visinu komunalnog doprinosa po m3 zgrade, a kojim se financira građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu.
  • Vodni doprinos – obračunava se prema Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 79/10), Uredbi o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10) i Uredbi o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa (NN 19/12), a kojim se financira sustav obrane od poplava i bujica.

 

OSTALE INFORMACIJE

Zatražite informativnu ponudu za legalizaciju Vašeg objekta ovdje.

Objašnjenje postupka legalizacije objekta u nekoliko koraka.

Kako znati da je objekt legalan

Za neka često postavljena pitanja posjetite našu stranicu Pitanja i Odgovori.

Informativni izračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru