Legalizacija

Herman Projekt d.o.o. nudi usluge izrade projekata izvedenog stanja u svrhu legalizacije bespravno sagrađenih objekata svih vrsta.
Mogučnost dogovora “ključ u ruke”, nazovite nas za ponudu i sve ostalo je naša briga. Ovisno o cijeni nudimo mogučnost plačanja na rate.

Legalizacija cijena
Cijena izrade kom­pletne tehničke doku­mentacije  za legal­izaciju bespravno izgrađenih objekata ne može se strik­tno vezati uz samu kvadraturu več ovisi i o samoj kompleksnosti objekta, te o načinu na koji je zgrada “zaradila” status bespravno sagrađene zgrade. Doku­mentacija koju je potrebno izra­diti ovisi o kat­e­goriji  (kvadra­turi) objekta prema zakonu o legalizaciji ali i o činjenici da li je isti već upisan u katas­tar kako je izve­den ili nije.

Postupak legalizacije / ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada:

Pos­tu­pak za dobi­janje Rješenja o izve­de­nom stanju pokreće stranka zaht­jevom prema upravnom tijelu (odjel za gra­diteljstvo) područne ili lokalne samouprave najkas­nije do 3o. lip­nja 2013.,  odnosno do 31. pros­inca 2012. za objekte koji su ranije dobili nalog za rušenje.

Objašnjenje postupka legalizacije objekta u nekoliko koraka. Kako znati da je objekt legalan

Svaka zgrada spada u jednu od 4 kategorije i ovisno o kategoriji potrebno je izraditi različite projekte:

1. ZAHTJEVNA ZGRADA

zgrada > bruto 400m2 (mjereno u razini poda svake etaže) , zgrada poljoprivredne djelatnosti > bruto 1000 m2,  zgrada javne namjene (bez obzira na površinu)
 1. 3 primjerka Geodetske snimke izvedenog stanja ili kopija katastarskog plana ako je zgrada evidentirana na kastarskom planu
 2. 3 primjerka Arhitektonske snimke izvedenog stanja
 3. izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonita zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti
 4. izjava ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara (za zgrade javne namjene)
 5. ako je potrebno potvrde i suglasnosti od nadležnih javnopravnih tijela

2. MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA

zgrada ≤ bruto 400m2 (mjereno u razini poda svake etaže), zgrada poljoprivredne djelatnosti ≤ bruto 1000 m2
 • 3 primjerka Geodetske snimke izvedenog stanja ili kopija katastarskog plana ako je zgrada evidentirana na kastarskom planu
 • 3 primjerka Arhitektonske snimke ili snimke izvedenog stanja
 • ako je potrebno potvrde i suglasnosti od nadležnih javnopravnih tijela

3. JEDNOSTAVNA ZGRADA 

zgrada ≤ bruto 100m2 (mjereno u razini poda svake etaže)  zgrada poljoprivredne djelatnosti ≤ bruto 400 m2
 • 3 primjerka Geodetske snimke izvedenog stanja ili kopija katastarskog plana ako je zgrada evidentirana na kastarskom planu
 • 3 primjerka Arhitektonske snimke ili iskaz površina i obračunske veličine zgrade, obračunske veličine zgrade kojima se uređuje obračun komunalnog i vodnog doprinosa koje je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva, foto dokumentacija, iskaz podataka za obračun naknade izrađen po ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inženjeru građevinarstva
 • ako je potrebno potvrde i suglasnosti od nadležnih javnopravnih tijela

4. POMOĆNA ZGRADA 

zgrada ≤ bruto 50m2, u funkciji osnovne zgrade s jednom etažom
 • 3 primjerka kopije katastarskog plana
 • akt na temelju kojeg je izgrađena osnovna zgrada
 • ako je potrebno potvrde i suglasnosti od nadležnih javnopravnih tijela

—————————————————————————————————————————————————

OSTALE INFORMACIJE

Objašnjenje postupka legalizacije objekta u nekoliko koraka.

Informativni izračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru